Warunki użytkowania i restrykcje prawne

UWAGA: PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PONIŻSZE WARUNKI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA NASZEGO SERWISU. UŻYTKOWANIE NASZEGO SERWISU OZNACZA AKCEPTACJE PONIŻSZYCH WARUNKÓW. W PRZYPADKU GDY UŻYTKOWNIK NIE AKCEPTUJE PONIZSZYCH WARUNKÓW, NIE POWINIEN UŻYTKOWAĆ DALEJ NASZEGO SERWISU.

UŻYTKOWANIE SERWERA SERWISU INTERNETOWEGO

 

Właściciel serwera Eurotip.pl (dalej tylko ‘Właściciel’) pozwala użytkownikom przeglądać i ściągać materiały z jego serwera www (dalej tylko ‘Serwer’) wyłącznie dla osobistych, niekomercyjnych potrzeb w przypadku, gdy dotrzymują oni postanowień dotyczących praw autorskich oraz innych praw własności, które mogą dotyczyć, czy być częścią poszczególnych materiałów, także w przypadku kopii wszelkich danych i materiałów. Materiałów mieszczących się na Serwerze nie wolno bez zezwolenia zmieniać, kopiować, publikować, rozpowszechniać czy używać do celów komercyjnych. Jakiekolwiek używanie danych materiałów na jakimkolwiek innym serwerze www, stronach internetowych czy w innym sieciowym środowisku z jakichkolwiek powodów jest zakazane. Materiały na tym Serwerze są chronione prawami autorskimi i jakiekolwiek niedozwolone użycie tych materiałów może oznaczać przekroczenie praw autorskich oraz/lub innych praw. Jeżeli użytkownik nie przestrzega któregokolwiek z tych Warunków, nie może dalej używać w/w Serwera, prawo do korzystania zostaje anulowane i i musi natychmiast wymazać wszelkie materiały, które sobie ściągnął czy wydrukował.

Strona ta nie jest stroną o hazardzie ani o grach hazardowych. Dostawca Strony internetowej nie świadczy usług związanych z hazardem i grami hazardowymi, dlatego też nie sprawuje kontroli nad funduszami użytkowników i nie jest zaangażowany w operacje finansowe związane z hazardem. Kursy bukmacherskie wyświetlane na Stronie są częścią serwisu informacyjnego.

 

UŻYTKOWNIK RESPEKTUJE NASTĘPUJĄCE WARUNKI

 

Żadne inne informacje niż te o rejestracji użytkownika (hasło, e-mail) nie są uważane za osobiste ani za chronione (dalej tylko ‘Informacje’). Właściciel co do tych Informacji nie ma żadnych zobowiązań. Firma Eurotip oraz osoby prze nią wybrane będą mogły kopiować, publikować, rozpowszechniać oraz jakkolwiek inaczej używać te Informacje oraz inne dane jako np. obrazki, dźwięki, teksty oraz inne części Informacji do wszelkich, niekomercyjnych i komercyjnych celów. Zabrania się użytkownikom przenosić lub posyłać na lub z w/w Serwera jakiekolwiek nielegalne, pornograficzne, oszczercze, niemoralne, grożące czy inne materiały, które są w jakikolwiek sposób niezgodne z prawem.
 
Właściciel Serwera może ale nie musi monitorować lub przeglądać poszczególne części Serwera oraz jego zawartość, gdzie użytkownicy posyłają lub przenoszą swoje komentarze, informacje lub komunikują tylko między sobą, łącznie z grupami dyskusyjnymi, biuletynami czy innymi miejscami spotkań i komunikacji użytkowników. Właściciel jednak nie będzie w żadnym wypadku ponosił odpowiedzialności za zawartość w/w części Serwera, nawet jeżeli by taka odpowiedzialność miała powstać na podstawie prawa dotyczącego praw autorskich, ochrony przed oszczerstwem, ochrony danych osobowych, praw dotyczących pornografii czy z jakiegokolwiek innego powodu. Firma Eurotip zastrzega sobie prawo usunięcia jakiekolwiek informacji czy publikacji, którą będzie uważać za nielegalną, oszczerczą, niemoralną czy z innego powodu nie do przyjęcia.

 

LINKI DO INNYCH STRON WWW

Linki do innych  stron www zamieszczamy na naszym serwisie tylko ze względu na naszych użytkowników. Jeżeli użytkownik kliknie w dany link, opuści nasz Serwer. Właściciel w/w Serweru nie sprawdził danych wszystkich serwerów www i nie ma wpływu ani nie ponosi odpowiedzialności za żaden z nich, jego zawartość oraz za politykę ochrony danych osobisowych. Dane serwery nie podlegają autoryzacji Właściciela i Właściciel nie wypowiada się w żaden sposób na temat tych serwerów www, zawartości, materiałów, które się na nich znajdują. Jeżeli użytkownik się zdecyduje się wejść na dany serwis www należący do osób trzecich, czyni tak tylko i wyłącznie na swoją własną odpowiedzialność.

ODMOWA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Materiały udostępnione użytkownikom na Serwerze są prezentowane ‘tak, jak są’, bez gwarancji jakiegokolwiek typu, łącznie z gwarancją odpowiedzialności za intencje użytkownika czy przekroczenie praw wartości intelektualnych. Właściciel dalej nie ręczy za zgodność i pełność materiałów na w/w Serwerze. Właściciel może kiedykolwiek bez poprzedniego zawiadomienia zmieniać materiały na w/w Serwerze lub zmieniać produkty czy ceny opisane w tych materiałach. Materiały na w/w Serwerze nie muszą być aktualne a właściciel nie ręczy, że będzie dane materiały aktualizował.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Właściciel, jego przedstawiciele lub inne osoby trzecie wymienione na tym w/w Serwerze nie odpowiadają w żadnym przypadku za jakiekolwiek szkody (łącznie z tymi, które są efektem straconego zysku, straty danych itd.), które by powstały w związku z użytkowaniem, niemożliwością użytkowania czy na podstawie wyników użytkowania  w/w Serwera. Nie odpowiada również za za którykolwiek serwer www, do którego prowadzą linki z tego serwera, materiałów lub informacji zawartych na tamtych serwerach, nawet na podstawie gwarancji, umowy czy na innych regulacjach prawnych. Jeżeli używanie materiałów lub informacji z w/w Serwera spowoduje potrzebę naprawy, konserwacji urządzeń,  danych użytkownika, użytkownik sam poniesie koszty takich prac. Możliwe jest, że aktualnie regulacje prawne nie pozwalają na odmowę czy ograniczenie odpowiedzialności za przypadkowe lub późniejsze szkody, dlatego zapisane tutaj ograniczenia nie muszą dotyczyć wszystkich użytkowników.

 

OBOWIĄZUJĄCE REGULACJE PRAWNE

Serwer ten jest administrowany z Republiki Czeskiej. Właściciel nie twierdzi, że materiały na danym Serwerze są odpowiednie czy dostępne do użycia za granicą Republiki Czeskiej i że dostęp do nich jest zakazany w krajach, gdzie jest ich zawartość w sprzeczności z miejscowym prawem. Użytkownik nie może wykorzystywać, eksportować lub re-eksportować materiałów dostępnych na danym w/w Serwerze czy jakąkolwiek ich kopię lub adaptację jeżeli dojdzie przy takiej czynności do konfliktu z aktualnym miejscowym prawem. Jeżeli użytkownik zdecyduje się wejść na dany Serwer z innego miejsca niż Republika Czeska, czyni tak z własnej inicjatywy i jest osobiście za to odpowiedzialny wobec miejscowego prawa. Warunki te kierują się aktami prawnymi Republiki Czeskiej i według nich zostały ułożone bez jakichkolwiek kolizji z aktualnymi regulacjami prawnymi.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Właściciel może kiedykolwiek zmieniać dane Warunki poprzez aktualizację ich zapisu. Użytkownik powinien przejrzeć dany dział Warunków i zaznajomić się z aktualizacjami albowiem są one dla niego zobowiązujące. Niektóre części danych Warunków mogą być zamienione poprzez przepisy prawne czy warunkami, które znajdują się na pewnych częściach tego w/w Serwera.
 
Zobowiązanie do ochrony danych osobowych
 
Firma Eurotip ręczy za uszanowanie i ochronę danych osobowych użytkowników jej stron internetowych (w/w Serwera). Nasze strony internetowe są zbudowane tak, żeby użytkownik mógł swobodnie wejść na w/w strony Eurotip bez potrzeby ujawniania swoich danych osobowych.
 
Jeżeli się użytkownik zdecyduje podać nam swoje dane osobowe (informacje, według których można go identyfikować), może być pewien, że będą użyte tylko i wyłącznie za celem jego wsparcia jako klienta Eurotip.
 
Zobowiązanie dotyczące danych osobowych podawanych on-line dotyczy sześciu głównych elementów: informacji, wyboru, dostępu i dokładności, bezpieczeństwa i dozoru.


INFORMACJE

Właściciel zobowiązuje się do ochrony danych osobowych on-line, żeby mógł zapoznać użytkowników ze swoją polityką i praktyką dotyczącą ochrony danych osobowych oraz z możliwościami wyboru sposobu, którym są w/w dane zbierane i używane. Aktualny dokument jest dostępny na głównej stronie (Homepage) Eurotip w celu łatwiejszego znalezienia.

DANE, KTÓRE GROMADZIMY

Właściciel nie gromadzi danych osobowych swoich użytkowników. Do rejestracji w Eurotip niezbędne są tylko adresy e-mailowe naszych użytkowników.
 
Strony internetowe Eurotip używają tzw. Cookies, są techniką wykorzystywaną do analizy danych.


WYKORZYSTYWANIE DANYCH

Właściciel wykorzystuje dane swoich użytkowników – adresy e-mail –kontaktowania się z nimi. Konkretnie adresy te wykorzystujemy do tego, by pomóc użytkownikom z dokończeniem czy spełnieniem ich żądań, posłać im odpowiedź, posłać zapomniane hasło zarejestrowanego konta, podać aktualne informacje o usługach i dodatkach oraz żeby wytworzyć osobiste ustawienia dostępu do naszych stron internetowych. E-mailowe wiadomości, posyłane przez Właściciela serwisu na e-mailowe adresy użytkowników, mogą zawierać także komercyjne informacje.

UDOSTEPNIANIE DANYCH

Właściciel nie udostępnia danych oraz nie podaje do publicznej wiadomości informacji o swoich użytkownikach żadnym osobom trzecim.

WYBÓR

Właściciel nie użyje ani nie będzie udostępniał danych podanych on-line innymi sposobami niż tymi, które są opisane powyżej, bez poprzedniego uprzedzenia i dania możliwości wyboru użytkownikowi. Jak opisujemy wyżej, damy użytkownikom możliwość powiadomienia nas, że nie życzą sobie już dostawać od nas niechcianych materiałów marketingowych i zrobimy wszystko, żeby takie życzenia respektować. Kierujemy się prawnymi normami Republiki Czeskiej.

Jeżeli zaistnieje taka możliwość, że będziemy mogli udostępniać dane użytkownika innej stronie, która nie jest naszym przedstawicielem i nie kieruje się polityka ochrony danych osobowych poprosimy najpierw użytkownika o zgodę na takie działanie.

DOSTĘP I DOKŁADNOŚĆ

Właściciel będzie się starał archiwizować uzyskane dane dokładnie. Użytkownik będzie miał dostęp do swoich danych a właściciel zrobi wszystko, żeby użytkownik miał dostęp on-line do swoich danych rejestracyjnych, w celu ich przeglądania, aktualizowania czy poprawiania na stronie Eurotip. Podejmiemy tez niezbędne kroki w celu ochrony prywatności i zapewnienia bezpieczeństwa danych poprzez sprawdzenie czy dany użytkownik ma prawo dostępu do danych, ich przeglądania i zmieniania. W celu uzyskania dostępu do swoich danych konieczny jest powrót na stronę, gdzie użytkownik rejestrował się oraz należy kierować się wskazówkami podanymi na stronie. Niektóre części Serwera www Eurotip są dostępne tylko dla pewnych osób, poprzez podanie hasła i informacji pozwalających na osobistą identyfikację.

Linki do innych stron internetowych umieszczane  są wyłącznie z uwagi na naszych użytkowników, nie z powodu reklamy.Jeżeli dane link użytkownik użyje, opuszcza strony Eurotip. Właściciel w/w Serwera nie sprawdził wszystkich danych stron www, do których podaje linki. Nie ma także wpływu ani nie ponosi odpowiedzialności za żadna z takich stron, jej zawartość ani za ich politykę ochrony danych osobowych, którą prowadzą. Dane serwery nie podlegają autoryzacji Właściciela i Właściciel się nie wypowiada w żaden sposób na temat danych stron www, ich zawartości czy materiałów, które się na nich znajdują, ani na temat wyników, które można osiągnąć poprzez ich użytkowanie. Jeżeli użytkownik się zdecyduje wejść na  którąkolwiek z tych stron, czyni tak tylko i wyłącznie na swoje własne żądanie i odpowiedzialność.

BEZPIECZEŃSTWO

Właściciel zapewnia i gwarantuje bezpieczeństwo danych od użytkowników. Zabezpiecza informacje zbierane on-line przed nieautoryzowanym dostępem, przeciekiem informacji w celu utrzymaniu dokładności danych i zapewnienia poprawnego i odpowiedniego ich użycia poprzez elektroniczne oraz programowe procesy.

DOZÓR

Jeżeli ktoś ma uwagi czy pytania dotyczące naszej polityki ochrony danych osobowych, prosimy o ich przesłanie pocztą elektroniczną, używając kontaktów podanych na stronie Eurotip.

JAK EUROTIP WYKORZYSTUJE COOKIES

Cookie to plik tekstowy, który żąda umieszczenia na twardym dysku Waszego komputera. Cookies to informacje tworzone przez serwer WWW i przechowywane na komputerze użytkownika, gotowe do przyszłego odczytu. Zadaniem cookies jest pomóc Wam w analizie poruszania się po stronie lub poinformować Was, kiedy odwiedzaliście dana stronę. Cookies umożliwiają internetowym aplikacjom reagować indywidualnie. Zbieranie informacji o Waszych preferencjach umożliwi aplikacji wykonie czynności według Waszych żądań i potrzeb.

Właściciel wykorzystuje cookies do wytwarzania protokołu o wykorzystaniu serwera, wynka z niego które strony są odwiedzane a które nie. Umożliwia nam to zbieranie i analizowanie danych o pracy poszczególnych części a na tej podstawie ulepszać strony Eurotip tak, żeby lepiej pasowały do potrzeb naszych użytkowników. W tym przypadku Eurotip wykorzystuje odpowiednie informacje tylko za w celach statystycznych i analizy. Później te dane są z systemu usuwane. Odmówienie cookie umieszczenia na dysku użytkownika nie pozbawia możliwości uzytkowania naszej strony.

Niektóre strony Eurotip używają tylko chwilowych cookies, które służą do navigacji po stronie. Wykorzystuja jego jednoznaczną identyfikację tylko w ramach jedynego podłączenia do danej strony. Cookie te oznajmiaja, że użytkownik naszych stron wrócił na nie. Jeżeli użytkownik odmówi cookie, może ciągle używać daną stronę anonimowo. Jeżeli się zarejestruje na stronie otrzymywania  informacji, użytkownik będzie dokładnie identyfikowany i połączony ze swoimi danymi rejestracyjnymi. Strony otrzymywania informacji także używają krótkotrwałe ‘autoryzacyjne’ cookies, które zapewniają, że bezpieczny dostęp do swoich osobowych informacji ma tylko dany użytkownik z danym imieniem (ksywką) i hasłem.

Ogólnie rzecz biorąc, cookies pomagają prowadzić bardziej jakościowe strony internetowe dzięki temu umożliwią monitorowć, co się sprawdziło a co nie. Właściciel prosi, żeby użytkownicy zrozumieli , że przyjęcie cookies w żadnym wypadku nie umożliwi nam dostępu do ich komputera ani dostępu do innych informacji, niż te które zdecydowali się nam udostępnić. Wiemy, że wiele ludzi obawia się cookies, ale po rozmowach z wieloma naszymi użytkownikami wierzymy, że korzyści, które z tego mają obie strony, usprawiedliwiają obawy. Cenimy sobie stosunki między nami a naszymi użytkownikami i dlatego respektujemy ich interesy. Właściciel ciągle pracuje na ulepszeniu pracy z internetowymi stronami Eurotip oraz zasad i praktyki w zakresie ochrony danych naszych użytkowników.

Możecie ustawić tak swoją przeglądarkę internetową (Microsoft Internet Explorer, Opera lub Mozilla Firefox), żeby informowała o umieszczenie cookies albo żeby po prostu odmawiała dostępu dla cookies. Pliki, które zawierają cookies, można wymazać; takie pliki są zapisywane jako część przeglądarki internetowej.

Eurotip.pl jest dostarczana przez: Livesport Media Ltd, CMS House, First Floor, St. Peter's Street, San Gwann, SGN 2310, Malta, Company ID: C 54555.


reklama
Logowanie
Rejestracja
Typuj i wygraj
intreresujące
nagrody!
Rejestracja